Mi Vam povećavamo vrijednost - - - - - Polis nudi novu perspektivu komunikacije - - - - - Usavršite komunikacijske vještine - - - - - Želite li da birači glasaju za Vas? - - - - - Imajte pravu informaciju u pravo vrijeme - - - - - Da bi donijeli prave odluke!

Krizno komuniciranje

Krizno komuniciranje

Jeste li spremni na najgore?

Postoje dvije vrste organizacija - one koje su spremne i sposobne da se nose s kriznim situacijama i one koje su  nepripremljene, te kao takve moraju reagirati brzo kako bi spriječile trajne posljedice po kredibilitet organizacije. Šteta nastala zbog nepostojećeg plana kriznog komuniciranja podrazumijeva gubitak prihoda organizacije, povećanje troškova i gubitak reputacije. Organizacija mora reagirati brzo, predviđajući događaje i reakcije, ako želi sačuvati ugled organizacije te posredno i lični  ugled.

Agencija „Polis plus“ nudi niz usluga vezanih za krizno komuniciranje:

  • Strategijsko planiranje kriznih situacija – izrada plana koji će se staviti u djelovanje u slučaju nastanka krizne situacije.
  • Krizni menadžment – rad sa klijentima koje je zatekla krizna situacija i koji su u potrazi za rješenjem krize i saniranjem posljedica koje je prouzorkovala.
  • Analiza kriznog djelovanja – nakon završetka krize potrebno je napraviti analizu provedenih postupaka.
  • Izrada plana kontinuiteta poslovanja – podrazumijeva planiranje niza koraka koje je potrebno poduzeti kako bi se ponovno uspostavilo i održalo stabilno funkcionisanje organizacije.

Ugled organizacije je najvrednija imovina, a zaštita i odbrana ugleda prvi je prioritet.